RAGINA.NET е в процес на реконструкция. Актуална информация може да получите на Facebook страницата ни и на телефон +359 (877) 699125

Проекти финансирани от ESF

Предлагаме на бизнеса разработване и работа по съвместни проекти, финансирани от ЕС и други грантови схеми:

Сфери на интереси:

Проекти и покани

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – НОВА ЖИЗНЕНА ПЕРСПЕКТИВА
Договор № BG05M9OP001-1.023-0083
Кратко описание: Целева група на проекта са безработни, неактивни и заети младежи до 29 г. с минимум завършено средно образование от Северен централен регион на планиране /области Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово/.
Бенефициенти: 144 лица от целевата група на проекта, от които минимум 70% безработни и неактивни.
Обща цел: Подготовка на безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. от СЦР / областите Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово/ за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане чрез предоставяне на комплекс от обучения, услуги, менторство и подкрепа, вкл. за намиране на подходящи източници на финансиране за развитие на дейността.
Конкретни цели: 1. Мотивиране и обучение по предприемачески компетенции за стартиране и управление на самостоятелна стопанска дейност на 144 бенефициенти; 2.Предоставяне на консултантски услуги, подкрепа и менторство на 120 бенефициенти по проекта за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, вкл.насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от финансови източници.
Индикатори:
За изпълнение: 144 младежи до 29 г. / 70 % от които безработни и неактивни / от Северен централен регион;
За резултат: 45 бенефициенти - участници в самостоятелна заетост / регистрирали фирми или осигуряващи се като самонаети/ при напускане на операцията.

Допълнителна информация

Езиков център Скай ЕООД, гр. Русе е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Основна цел на проект № BG16RFOP002-2.073-6003-C01 е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Езиков център Скай ЕООД, гр. Русе е получил подпомагане по процедурата в размер на 3 580.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Допълнителна информация

Литъл смайлс ЕООД, гр. Русе е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Основна цел на проект № BG16RFOP002-2.073-6978-C01 е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Литъл смайлс ЕООД, гр. Русе е получил подпомагане по процедурата в размер на 4 570.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Допълнителна информация

Рагина ООД, гр. Русе е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Основна цел на проект № BG16RFOP002-2.073-6195-C01 е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Рагина ООД, гр. Русе е получил подпомагане по процедурата в размер на 10 000.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Допълнителна информация

Скай център ЕООД, гр. Русе е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Основна цел на проект № BG16RFOP002-2.073-7080-C01 е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Скай център ЕООД, гр. Русе е получил подпомагане по процедурата в размер на 4 240.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Допълнителна информация

Учебен център Рагина ЕООД, гр. Русе е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Основна цел на проект № BG16RFOP002-2.073-6496-C01 е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Учебен център Рагина ЕООД, гр. Русе е получил подпомагане по процедурата в размер на 10 000.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Допълнителна информация

Възложител: „Рагина”ООД, бенефициент по Договор № BG05M9OP001-1.023-0083-C01 по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект: " ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – НОВА ЖИЗНЕНА ПЕРСПЕКТИВА".

Предмет на процедурата: Осигуряване на логистични услуги за организиране на обучения и командировки по заявка, включващи: осигуряване на нощувки; транспорт и зали за обучения.

Тип на процедурата: Процедура за избор с публична покана, съгласно ПМС №160 от 01.07.2016 г./ЗУСЕСИФ.

публикувана на: 2018-08-10 15:00, срок за предоставяне на оферти 2018-08-17 20:59

Покана Въпроси и отговори

Възложител: „Учебен център Рагина” ЕООД, бенефициент по Договор № BG05M9OP001-1.002-0048-C03 по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект: "Ре-старт за активен живот и интеграция на младите хора".

Предмет на процедурата: „Заемане на длъжност „Ръководител на проект“ в Екип за управление по проект BG05M9OP001-1.002-0048 ” Ре-старт за активен живот и интеграция на младите хора”.

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

публикувана на: 2017-05-31 05:00, срок за предоставяне на оферти 2017-06-01 09:00

Процедура

ПОКАНА за представяне на оферта за извършване на услуга с предмет: „ПРОВЕЖДАНЕ НА МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ” по проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

публикувана на: 2016-06-26 21:00, срок за предоставяне на оферти 2016-07-04 14:00

Покана

ПОКАНА за представяне на оферта за извършване на услуга без провеждане на процедура, съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 118/2014: Провеждане на обучение по Професионална квалификация II степен по част от професията за гр. Русе и гр. Пловдив по проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

публикувана на: 2016-06-19 21:00, срок за предоставяне на оферти 2016-06-28 14:00

Покана

ПОКАНА за представяне на оферта за извършване на доставка на учебници и канцеларски материали по проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

публикувана на: 2016-06-14 21:00, срок за предоставяне на оферти 2016-06-22 14:00

Покана

ПОКАНА за представяне на оферта за извършване на дейност „Информиране и публичност“ по проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

публикувана на: 2016-06-06 21:00, срок за предоставяне на оферти 2016-06-15 14:00

Покана

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора” в рамките на ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”, Учебен център Рагина ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ. Информация и документация за участие в процедурата можете да изтеглите от ТУК:

публикувана на: 2016-05-29 21:00, срок за предоставяне на оферти 2016-06-06 14:00

Документи за информация Документи за попълване